hlava vlajka CR

Point de départ :

Internacia federacio por kulturo kaj libera tempo de la fervojistoj (FISAIC) estis fondita laŭ iniciato de Francio kaj Svisio de la okcidenteŭropaj fervojistoj jam en la jaro 1952 kun celo organizi kaj kulturi interesagadon de la fervojistoj en libera tempo kiel je nacia, tiel ankaŭ je internacia niveloj. La federacio nun unuigas jam 22 landojn de la Eŭropo. Krom fotado aktivadoj de FISAIC entenas kelkajn dekojn da aliaj agadoj. Ĉeĥaj fervojistoj estas membroj de FISAIC ekde la jaro 1992. Enkadre de la unuopaj ŝtatoj estas kreitaj Landaj Asocioj, kiuj kunligas fervojistojn en la unuopaj sferoj de la agado. Sidejo de Ĉeĥa Landa Asocio FISAIC estas en Praha ĉe Sindikata Unuiĝo de Fervojistoj (ekde 1. 1. 2015, antaŭe ĉe ČD, a.s.).

Tiuj ĉi paĝoj al vi prezentos agadon de la grupo FOTO.


Kontakto al Landa asocio ČZS FISAIC:

Sindikata Unuiĝo de Fervojistoj – FISAIC
Ing. Šmerhová Jarmila

Dům Bohemika, Na Břehu 579/3
CZ - 190 00 Praha 9


e-mail: Český zemský svaz FISAIC